Tin tức

Thông tư mới cụ thể hóa những chính sách của nhà nước trong phát triển sự nghiệp thư viện cấp tỉnh

24 Tháng Chín 2021          96 lượt xem

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ngày 22 tháng 9 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Thông tư 09).

Thông tư bao gồm 06 điều với phạm vi điều chỉnh hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là thư viện cấp tỉnh) và áp dụng đối với thư viện cấp tỉnh; cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập, quản lý và liên quan đến hoạt động của thư viện cấp tỉnh.

Thông tư được ban hành, có ý nghĩa quan trọng đối với công tác kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện cấp tỉnh theo tinh thần của Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 tại Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới Hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc ban hành Thông tư đã cụ thể hóa những chính sách của nhà nước trong phát triển sự nghiệp thư viện có liên quan đến hoạt động của thư viện cấp tỉnh được thể chế hóa tại Luật Thư viện năm 2019 bao gồm:

Cụ thể hóa vị trí là thư viện trung tâm của tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, là thư viện có vai trò quan trọng được nhà nước ưu tiên đầu tư thông qua việc bổ sung nhiều nhiều nhiệm vụ, quyền hạn đối với thư viện cấp tỉnh để phát huy những vai trò này, đặc biệt khẳng định vị trí nòng cốt của thư viện cấp tỉnh trong bối cảnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động thư viện.

Định hướng kiện toàn cơ cấu tổ chức của thư viện cấp tỉnh với các quy định mở để phù hợp với tình hình thực tiễn của hoạt động thư viện của từng địa phương trong cả nước; tuy nhiên phải bảo đảm đầy đủ các nhóm nhiệm vụ theo quy trình hoạt động chuyên môn nghiệp vụ mà các thư viện phải thực hiện trên nền tảng mô hình thư viện hiện đại có ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông. Như vậy về mặt số lượng phòng trực thuộc thư viện, tên gọi và nội dung hoạt động của các phòng sẽ do thư viện tự chủ quyết định trên cơ sở rà soát, xác định vị trí việc làm của từng phòng ban tương ứng với các nhóm nhiệm vụ mà Thông tư quy định, từ đó báo cáo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Có thể nói sự ra đời của Thông tư là một bước đi quan trọng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện cấp tỉnh-một trong những thư viên có vai trò quan trọng được nhà nước ưu tiên đầu tư; qua đó từng bước cụ thể hóa, giúp cho những quy định của Luật Thư viện năm 2019 đi vào cuộc sống, góp phần phát triển sự nghiệp thư viện.

Toàn văn Thông tư có thể xem tại đây.

Tùng Sơn

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRANG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
Người chịu trách nhiệm: Phạm Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Thư viện.

Địa chỉ: 51 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: (024) 3943.8231 (số lẻ 266) - 3943.9233 (số lẻ 266) * Fax: (024) 3943.9009 - 3945.4330
Email: vuthuvien_bvhttdl@bvhttdl.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Trang tin về hoạt động thư viện”, "http://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.