Tin tức

Về vấn đề xây dựng kế hoạch triển khai “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện”

28 Tháng Bảy 2021          674 lượt xem

Ngày 11 tháng 02 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 206/QD-TTg phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (sau đây gọi là Chương trình)

Chương trình chú trọng đến việc ứng dụng mạnh mẽ, toàn diện công nghệ thông tin, nhất là công nghệ số nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các thư viện và hình thành mạng lưới thư viện hiện đại; cung ứng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người sử dụng; thu hút đông đảo người dân quan tâm, sử dụng dịch vụ thư viện, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao là đơn vị chủ trì xây dựng kế hoạch, hoạt động cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình chủ trì, chỉ đạo thực hiện và phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai các hoạt động về chuyển đổi số; tổ chức kiểm tra, giám sát và đánh giá định kỳ hằng năm, gửi báo cáo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 22 tháng 7 năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn số 2587/BVHTTDL-TV về việc Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số ngành thư viện gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình, tham mưu trình Ủy ban Nhân dân tỉnh/thành phố phê duyệt và chỉ đạo hệ thống thư viện trên địa bàn triển khai thực hiện sau khi Kế hoạch được phê duyệt.

Thư viện các trường Đại học, Thư viện chuyên ngành và các thư viện khác, căn cứ vào Quyết định số 206/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11/02/2021 chủ động xây dựng Kế hoạch trình cơ quan/đơn vị chủ quản phê duyệt và triển khai thực hiện theo đúng Kế hoạch đã đề ra, gửi báo cáo hằng năm về Cơ quan/đơn vị chủ quản và về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo.

Một số nội dung cần chú ý khi xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình:

- Kế hoạch triển khai Chương trình của các địa phương, đơn vị cần được xây dựng cụ thể theo 8 nhiệm vụ và giải pháp sao cho phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, của từng đơn vị và tiến độ thực hiện để đạt mục tiêu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Kế hoạch triển khai Chương trình cần cụ thể, khoa học và dự trù kinh phí thực hiện để trình các cấp quản lý, cơ quan chủ quản phê duyệt. Kinh phí thực hiện gồm: ngân sách nhà nước, nguồn đầu tư, tài trợ tự các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, cộng đồng và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Hệ thống thư viện công cộng, thư viện các trường Đại học, thư viện chuyên ngành và các thư viện khác... chủ động phối hợp, tham mưu đề xuất xây dựng kế hoạch triển khai; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về chuyển đổi số ngành thư viện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức của các cấp lãnh đạo và người làm công tác thư viện về vai trò quan trọng và yêu cầu sớm triển khai chuyển đổi số; xây dựng hệ sinh thái số với nội dung đa dạng, đáp ứng nhu cầu của mọi người dân trong nền kinh tế số, xã hội số.

Khánh Ly

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRANG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
Người chịu trách nhiệm: Phạm Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Thư viện.

Địa chỉ: 51 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: (024) 3943.8231 (số lẻ 266) - 3943.9233 (số lẻ 266) * Fax: (024) 3943.9009 - 3945.4330
Email: vuthuvien_bvhttdl@bvhttdl.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Trang tin về hoạt động thư viện”, "http://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.