Thông tin chung

Chức năng, nhiệm vụ.

 

Vụ Thư viện là tổ chức thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý Nhà nước về thư viện, quản lý các dịch vụ công thuộc lĩnh vực thư viện trong cả nước theo quy định của pháp luật.

Theo Quyết định số 4179/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thư viện được quy định cụ thể như sau:

1. Xây dựng, trình Bộ trưởng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm, các chương trình hành động và các văn bản khác về thư viện.

2. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch, các đề án, dự án về thư viện đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật về thư viện.

3. Chủ trì, phối họp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư cho phát triển văn hóa đọc, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực để phát triển sự nghiệp thư viện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Trình Bộ trưởng ban hành tiêu chí cụ thể về phân loại, tiêu chuẩn xếp hạng thư viện; hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thư viện.

5. Trình Bộ trưởng kế hoạch hợp tác quốc tế về thư viện; quy định việc hợp tác, trao đổi tài liệu giữa thư viện trong nước với thư viện nước ngoài và tổ chức thực hiện sau khi được ban hành.

6. Hướng dẫn điều kiện thành lập và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện; hướng dẫn cấp và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện đối với thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng.

7. Hướng dẫn thực hiện các hoạt động bổ sung, bảo quản, xử lý, tổ chức khai thác vốn tài liệu của thư viện, hướng dẫn việc liên thông giữa các thư viện trong nước.

8. Chủ trì, phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ người làm công tác thư viện theo phân công của Bộ trưởng.

9. Tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về nội dung hoạt động của các hội, tổ chức phi Chính phủ trong lĩnh vực thư viện theo quy định của pháp luật.

10. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đề xuất để Bộ trưởng khen thưởng hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng đối với tập thế, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực thư viện.

11. Triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong quản lý nhà nước về thư viện; xây dựng, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về thư viện của ngành; thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Bộ.

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRANG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
Người chịu trách nhiệm: Phạm Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Thư viện.

Địa chỉ: 51 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: (024) 3943.8231 (số lẻ 266) - 3943.9233 (số lẻ 266) * Fax: (024) 3943.9009 - 3945.4330
Email: vuthuvien_bvhttdl@bvhttdl.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Trang tin về hoạt động thư viện”, "http://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.